Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ระบบประสาทอัตโนมัติ 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ความดันโลหิตสูง  ต้อหิน 

บทนำ

ยาเบต้าโซลอล (Betaxolol) เป็นยาในกลุ่มซีเลคทีฟ เบต้า-1 รีเซพเตอร์ บล็อกเกอร์ (Selective beta-1 receptor blocker หรือ Beta blocker) วงการแพทย์นำมาใช้รักษาโรคความดันโลหิตสูงและโรคต้อหินด้วยมีฤทธิ์ลดความดันในลูกตาทำให้ป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับเส้นประสาทของตา

รูปแบบยาเบต้าโซลอลที่เป็นยาแผนปัจจุบันในสถานพยาบาลจะมีทั้งยาชนิดรับประทานและยาหยอดตา

เมื่อยานี้ดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือด ตัวยาจะเข้าจับกับพลาสมาโปรตีน 89% ตับจะคอยเปลี่ยนโครงสร้างทางเคมีของยานี้ ร่างกายต้องใช้เวลาประมาณ 14 - 22 ชั่วโมงในการกำจัดยา 50% ออกจากร่างกายโดยผ่านไปกับปัสสาวะ

คณะกรรมการอาหารและยาของไทยได้บรรจุยาเบต้าโซลอลลงในบัญชียาหลักแห่งชาติโดยระบุการใช้เพื่อรักษาโรคต้อหินและมีรูปแบบการใช้เป็นยาหยอดตา

ยาเบต้าโซลอลมีความเฉพาะเจาะจงต่อโรค การเลือกใช้ยาตัวนี้จะต้องเป็นไปตามคำสั่งของแพทย์ผู้รักษาเท่านั้น

เบต้าโซลอลมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

เบต้าโซลอล

ยาเบต้าโซลอลมีสรรพคุณดังนี้\

เบต้าโซลอลมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาเบต้าโซลอลคือ ตัวยาจะออกฤทธิ์ปิดกั้นตัวรับที่มีชื่อว่า เบต้ารีเซพเตอร์ (Beta receptor) ที่อยู่ในเนื้อเยื่อต่างๆส่งผลให้หัวใจเต้นช้าและมีการบีบตัวลดลง นอกจากนี้ยังทำให้ความดันภายในลูกตาลดต่ำจากลดการสร้างของเหลวภายในลูกตา

เบต้าโซลอลมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาเบต้าโซลอลมีรูปแบบการจัดจำหน่ายดังนี้เช่น

เบต้าโซลอลมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาเบต้าโซลอลมีขนาดรับประทานดังนี้เช่น

สำหรับรักษาความดันโลหิตสูง:

  • ผู้ใหญ่: รับประทาน 10 - 20 มิลลิกรัมวันละครั้ง หากจำเป็นแพทย์อาจเพิ่มขนาดรับประทานเป็น 40 มิลลิกรัม/วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตอบสนองของร่างกายผู้ป่วย
  • ผู้สูงอายุ: รับประทานที่ 5 - 10 มิลลิกรัม/วัน และแพทย์อาจมีการปรับขนาดรับประทาน ซึ่งขึ้นกับการตอบสนองของอาการผู้ป่วย
  • เด็ก: ข้อมูลผลข้างเคียงจากการใช้ยานี้ในเด็กยังไม่มีการศึกษาที่ให้ผลชัดเจน การใช้ยานี้ในเด็กจึงขึ้นกับดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษา

*****หมายเหตุ:

  • สามารถรับประทานยานี้ก่อนหรือพร้อมอาหารก็ได้
  • การใช้ยานี้เป็นยาหยอดตาในโรคต้อหินต้องเป็นการสั่งการใช้ยาและขนาดยาจากแพทย์ผู้รักษาเท่านั้นซึ่งจะแตกต่างกันในแต่บุคคลเป็นกรณีไป
  • ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาเบต้าโซลอล ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาเบต้าโซลอลสามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

เบต้าโซลอลมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาเบต้าโซลอลสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ดังนี้ เช่น

ก. หากเป็นยาหยอดตา อาจเกิดอาการเจ็บตาเล็กน้อย รู้สึกคันตา ระคายเคืองตา ตากลัวแสง

ข. หากเป็นยาชนิดรับประทาน อาจทำให้เกิดอาการอ่อนเพลีย หมดแรง/ล้า ปวดศีรษะ นอนไม่หลับ มือ - เท้าเย็น ระคายเคืองในกระเพาะอาหาร หัวใจเต้นช้าโดยเฉพาะในผู้สูงอายุ

อาการของผู้ที่ได้รับประทานยานี้เกินขนาดคือ มักมีอาการหัวใจเต้นช้านำมาก่อนและอาจเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวติดตามมา ความดันโลหิตต่ำ หลอดลมหดตัว/หายใจลำบาก ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ หากพบอาการดังกล่าวควรรีบนำตัวผู้ป่วยส่งแพทย์/ส่งโรงพยาบาลทันที

มีข้อควรระวังการใช้เบต้าโซลอลอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาเบต้าโซลอลดังนี้เช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาเบต้าโซลอลด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

เบต้าโซลอลมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาเบต้าโซลอลมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นดังนี้เช่น

ควรเก็บรักษาเบต้าโซลอลอย่างไร?

ควรเก็บยาเบต้าโซลอลภายในช่วงอุณหภูมิ 15 - 25 องศาเซลเซียส (Celsius) ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์

เบต้าโซลอลมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาเบต้าโซลอลที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Betoptic (เบท็อปติก) Alcon
Betoptic S (เบท็อปติก เอส) Alcon
Kerlone (เคอร์โลน) Sanofi Aventis

บรรณานุกรม

1 http://en.wikipedia.org/wiki/Betaxolol [2015,Feb7]
2 http://drug.fda.moph.go.th:81/nlem.in.th/search?keyword=betaxolol [2015,Feb7]
3 http://www.mims.com/USA/drug/info/betaxolol/?type=full&mtype=generic#Dosage [2015,Feb7]
4 http://www.drugs.com/drug-interactions/betaxolol.html [2015,Feb7]
5 http://www.drugs.com/ppa/betaxolol-hcl.html [2015,Feb7]
6 http://www.drugs.com/imprints/b-kerlone-20-14656.html [2015,Feb7]
7 http://www.mims.com/Thailand/drug/info/Betoptic%20S/ [2015,Feb7]สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน Magpie baszaza001 kkodchaporn
Frame Bottom