Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

หู  ระบบหูคอจมูก 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

บทนำ

หู (Ear) ของมนุษย์แบ่งออกเป็น 3 ชั้น คือ หูชั้นนอก (External ear) หูชั้นกลาง (Middle ear) และหูชั้นใน (Inner ear) ดังรูปที่ 1 ซึ่งเสียงจะต้องเดินทางผ่านหูทั้ง 3 ชั้นและผ่านทางเส้น ประสาทสมองคู่ที่ 8 ไปสู่สมองทำให้เราได้ยินเสียงขึ้น และรับรู้ว่าเป็นเสียงอะไร

กายวิภาคหู

หูแต่ละชั้นประกอบด้วยอะไรบ้าง? และทำหน้าที่อย่างไร?

หูชั้นนอกประกอบด้วย ใบหู (Pinna หรือ Auricle) ที่สามารถมองเห็นจากภายนอก ประกอบ ด้วยกระดูกอ่อนซึ่งยืดหยุ่นและพับงอได้ ยกเว้นบริเวณติ่งหูจะไม่มีกระดูกอ่อน ใบหูจะยึดติดกับศีรษะด้วยกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น ต่อจากใบหูจะเป็นช่องหู ส่วนของช่องหูด้านนอกจะมีขนและต่อมสร้างขี้หู ซึ่งทำหน้าที่สร้างขี้หูออกมา ด้านในสุดของหูชั้นนอกจะเป็นเนื้อเยื่อ เรียกว่า แก้วหู หรือบางท่านเรียกว่า เยื่อแก้วหู (Eardrum หรือ Tympanic membrane) เป็นตัวกั้นระหว่างหูชั้นนอกและหูชั้นกลาง ซึ่งหูชั้นนอกจะทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องขยายเสียงและส่งผ่านเสียงไปยังหูชั้นกลาง

หูขั้นกลางประกอบด้วย กระดูกชิ้นเล็กมาก 3 ชิ้นคือ กระดูกรูปค้อน (Malleus) กระดูกรูปทั่ง (Incus) และกระดูกรูปโกลน (Stapes) นอกจากนี้ยังมีกล้ามเนื้อ ซึ่งทำหน้าที่ในการส่งผ่านและขยายเสียง และป้องกันเสียงที่ดังมากๆ ไม่ให้เข้าไปทำลายหูชั้นใน บริเวณหูชั้นกลางนี้จะมีท่อยูสเตเชียน (Eustachian tube) เชื่อมระหว่างหูชั้นกลางและหลังโพรงจมูก โดยท่อนี้จะมีหน้าที่ปรับความดันในหูชั้นกลางให้เท่ากับบรรยากาศภายนอก ซึ่งจะเห็นได้จากเวลาเราขึ้นที่สูง หรือโดยสารเครื่องบินจะทำให้หูอื้อได้ นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ป้องกันสิ่งแปลกปลอมจากบริเวณช่องคอหลังโพรงจมูกย้อนเข้ามาในหูชั้นกลาง และเป็นทางระบายสารคัดหลั่งต่างๆจากหูชั้นกลางลงสู่ช่องคอหลังโพรงจมูกอีกด้วย

หูชั้นในประกอบด้วย ส่วนรับฟังเสียงเรียกว่าคอเคลีย (Cochlea) เป็นรูปก้นหอย เป็นอวัยวะรับฟังเสียงที่ส่งต่อมาจากหูชั้นกลาง และส่งผ่านไปยังเส้นประสาทหูเส้นที่ 8 ไปแปลผลที่สมอง ทำให้เราสามารถรับรู้ความหมายว่าเป็นเสียงอะไร นอกจากนี้ในหูชั้นในยังมีอวัยวะที่ควบคุมระบบการทรงตัวอีกด้วย เรียกว่า เวสติบูลา (Vestibular system ซึ่งมีส่วนประกอบสำคัญคือท่อรูปครึ่งวงกลม/Semicircular canal 3 ท่อที่ภายในบรรจุของเหลวที่ควบคุมระบบการทรงตัวของร่างกาย) ซึ่งถ้ามีความผิดปกติ จะทำให้ผู้ป่วยมีอาการเวียนศีรษะได้

ถ้าการได้ยินลดลง จะมีความผิดปกติเกิดที่หูส่วนไหนได้บ้าง?

โดยทั่วไปถ้าผู้ป่วยมาด้วยการได้ยินลดลง แพทย์ที่ตรวจคงต้องหาว่ามีความผิดปกติของหูชั้นนอก หูชั้นกลาง หรือหูชั้นใน ซึ่งถ้ามีความผิดปกติของหู ไม่ว่าจะหูชั้นใดก็ตาม ก็เป็นสาเหตุทำให้การได้ยินลดลงได้ ถ้าเป็นความผิดปกติของหูชั้นนอกและหูชั้นกลางมักเป็นความผิดปกติแบบคอนดักทีฟ หรือการได้ยินผ่านกระดูกหูผิดปกติ (Conductive hearing loss) แต่ถ้าเป็นความผิด ปกติของหูชั้นใน จะเกิดการสูญเสียการได้ยินทางระบบประสาท (Sensory neural hearing loss)

บรรณานุกรม

  1. Christina L. Runge-Samuelson and David R. Friedland .Anatomy of the Auditory System. . In: Cummings Otolaryngology: Head and Neck.5th ed.vol.2.Philadelphia,USA:Lippincott Williams & Wilkins; 2010: 1831-37.
  2. Mills JH, Khariwala SS, Weber PC. Anatomy and physiology of hearing. In: Bailey BJ, Johnson JT, Newlands SD, editors. Head and Neck Surgery-Otolaryngology. 4th ed. Vol. 2. Philadelphia, USA: Lippincott Williams & Wilkins; 2006: p.1883-1903.
  3. Wade Chien and Daniel J. Lee. Physiology of the Auditory system. In: Cummings Otolaryngology: Head and Neck.5th ed.vol.2.Philadelphia,USA:Lippincott Williams & Wilkins; 2010:1838-49.
Updated 2013, July 6


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom