Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

หัวใจ  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

หัวใจเต้นผิดจังหวะ 

บทนำ

ยาฟลีเคไนด์ (Flecainide) เป็นยาที่ใช้บำบัดและป้องกันอาการหัวใจเต้นผิดปกติที่รวมถึงหัวใจเต้นผิดจังหวะ ตัวยาจะมีกลไกปิดกั้นการส่งผ่านประจุของเกลือโซเดียมที่มีผลต่อการทำงาน/การเต้นของหัวใจจึงทำให้จังหวะการเต้นของหัวใจกลับมาเป็นปกติ

รูปแบบยาแผนปัจจุบันของยานี้จะเป็นยาชนิดรับประทานขนาด 50 - 150 มิลลิกรัม หลังการรับประทานยานี้ตัวยาจะมีการดูดซึมและกระจายเข้าสู่กระแสเลือดได้ถึงประมาณ 95% ตัวยาจะเข้าจับกับพลาสมาโปรตีนประมาณ 40% ร่างกายต้องใช้เวลาเฉลี่ยประมาณ 12 - 27 ชั่วโมงเพื่อกำจัดยานี้ออกจากกระแสเลือด 50% โดยผ่านทิ้งไปกับปัสสาวะ

ข้อมูลความปลอดภัยก่อนการใช้ยาที่แพทย์มักจะสอบถามกับผู้ป่วยเช่น

ทั้งนี้หลังการสั่งจ่ายยานี้แพทย์จะแนะนำการรับประทานพร้อมกับข้อควรระวังบางประการเช่น

 • ผู้ป่วยต้องรับประทานยานี้ตรงเวลาและต้องไม่ปรับขนาดการรับประทานด้วยตนเอง
 • ยานี้อาจทำให้มีอาการวิงเวียน ตาพร่า ดังนั้นขณะใช้ยานี้ควรหลีกเลี่ยงการขับขี่ยวดยานพาหนะด้วยตนเอง
 • ห้ามหยุดการใช้ยานี้ด้วยตนเองเป็นอันขาด
 • ผู้ป่วยบางรายอาจไม่มีอาการข้างเคียง (ผลข้างเคียง) ใดๆหลังใช้ยานี้ แต่หากพบอาการคล้ายกับแพ้ยาเช่น มีผื่นคัน หายใจไม่ออก/หายใจลำบาก แน่นหน้าอก ใบหน้า-ปาก- คอบวม ให้หยุดการใช้ยานี้แล้วรีบมาพบแพทย์/มาโรงพยาบาลทันที/ฉุกเฉิน

สำหรับประเทศไทยฟลีเคไนด์ถูกจัดเป็นยาควบคุมพิเศษและถูกบรรจุอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ของการใช้กับผู้ป่วยที่ใช้ยาอื่นควบคุมการเต้นผิดจังหวะของหัวใจแล้วไม่ได้ผล ดังนั้นเราจะพบเห็นการใช้ยานี้ในสถานพยาบาลเท่านั้น ไม่สามารถซื้อหาได้จากร้านขายยาโดยทั่วไป

ฟลีเคไนด์มีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?/span>

ฟลีเคไนด์

ยาฟลีเคไนด์มีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เพื่อรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะทั้งประเภท/ชนิด Supraventicular arrhythmias และ Ventricular arrhythmias

ฟลีเคไนด์มีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาฟลีเคไนด์คือ ตัวยาจะทำให้กลไกทางเคมีในหัวใจปรับสมดุลการทำงานใหม่ ทำให้การส่งผ่านคลื่นไฟฟ้าหัวใจช้าลง ส่งผลลดการหดตัวของกล้ามเนื้อหัวใจจนก่อให้เกิดการบีบตัวและการเต้นกลับคืนสู่ภาวะปกติ

ฟลีเคไนด์มีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาฟลีเคไนด์มีรูปแบบการจัดจำหน่ายเป็นยาเม็ดชนิดรับประทานขนาด 50 และ 100 มิลลิกรัม/เม็ด

ฟลีเคไนด์มีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาฟลีเคไนด์มีขนาดรับประทานเช่น

ก. สำหรับ Supraventricular arrhythmias: ให้ใช้ยานี้ตามคำแนะนำของแพทย์ทั้งนี้ขึ้นกับลักษณะผลิตภัณฑ์เช่น

 • ผู้ใหญ่: เริ่มต้นรับประทานครั้งละ 50 มิลลิกรัมเช้า - เย็น โดยขนาดรับประทานสูงสุดไม่เกิน 300 มิลลิกรัม/วัน

ข.สำหรับ Ventricular arrhythmias:

 • ผู้ใหญ่: เริ่มต้นรับประทานครั้งละ 100 มิลลิกรัมเช้า - เย็น โดยขนาดรับประทานสูงสุดไม่เกิน 400 มิลลิกรัม/วัน

*อนึ่ง:

 • เด็ก: ขนาดการใช้ยานี้ในเด็กขึ้นกับอายุเด็ก น้ำหนักตัว ประเภทของการเต้นผิดจังหวะของหัวใจ และความรุนแรงของอาการ การใช้ยานี้ในเด็กจึงอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษาเป็นกรณีไป
 • ยานี้สามารถรับประทานก่อนหรือพร้อมอาหารก็ได้

*****หมายเหตุ:

 • ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมถึงยาฟลีเคไนด์ ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาฟลีเคไนด์สามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มขนาดรับประทานเป็น 2 เท่า

*เพื่อประสิทธิผลของการรักษา ควรรับประทานยาทุกชนิดรวมถึงยาฟลีเคไนด์ให้ตรงเวลา

ฟลีเคไนด์มีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาฟลีเคไนด์สามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ดังนี้เช่น

ก. อาการข้างเคียงที่พบได้เป็นปกติ: เช่น อึดอัด/แน่นหน้าอก คลื่นไส้ อาเจียน วิงเวียน หายใจมีเสียงผิดปกติคือมีเสียงหวีด (Wheezing breath sound, เสียงหายใจเมื่อมีการตีบของหลอดลม)

ข. อาการข้างเคียงที่พบได้แต่น้อย: เช่น ตาพร่า ผื่นคัน รู้สึกคล้ายมีไข้ หน้าแดง ขาบวม มือ-เท้าสั่น

มีข้อควรระวังการใช้ฟลีเคไนด์อย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาฟลีเคไนด์เช่น

***** อนึ่ง:

ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาฟลีเคไนด์ด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ฟลีเคไนด์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาฟลีเคไนด์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นเช่น

ควรเก็บรักษาฟลีเคไนด์อย่างไร?

ควรเก็บยาฟลีเคไนด์ในช่วงอุณหภูมิ 15 - 30 องศาเซลเซียส (Celsius) ไม่เก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น ไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์ เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ฟลีเคไนด์มีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาฟลีเคไนด์ที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Tambocor (แทมโบคอร์) Bausch & Lomb

บรรณานุกรม

 1. http://www.drugs.com/cdi/flecainide.html [2015,Oct3]
 2. https://en.wikipedia.org/wiki/Flecainide [2015,Oct3]
 3. http://www.mims.com/Thailand/drug/search/?q=flecainide [2015,Oct3]
 4. http://www.mims.com/Thailand/drug/info/Tambocor/?type=BRIEF [2015,Oct3]
 5. http://drug.fda.moph.go.th:81/nlem.in.th/medicine/essential/list/28#item-8393 [2015,Oct3]
 6. http://www.drugs.com/drug-interactions/flecainide-index.html?filter=3&generic_only= [2015,Oct3]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน Warakron Anyada kkodchaporn
Frame Bottom