Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ทั้งตัว  สมอง  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

บทนำ

กลุ่มยากาบา รีเซปเตอร์ อะโกนิสต์ (GABA receptor agonist) เป็นกลุ่มยาที่กระตุ้นการทำงานของตัวรับ (Receptor) ในสมองที่มีชื่อว่า GABA (Gamma-aminobutyric acid, สารสื่อประสาทที่เกี่ยวกับการทำงานของกล้ามเนื้อและการตื่นตัวของร่างกาย) receptors ส่งผลให้เกิดฤทธิ์สงบประสาท/คลายเครียด นอกจากนี้ยังใช้เป็นยาคลายความวิตกกังวล ต้านอาการลม ชัก และช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

หากแบ่งหมวดยากลุ่มนี้ตามชนิดของตัวรับของสารGABA สามารถจัดเป็นหมวดหมู่ได้ดังนี้

  • GABAA receptor agonists ประกอบด้วยสาร/ตัวยาหลายชนิดเช่น Bamaluzole, Gabamide, Gaboxadol, Ibotenic acid, Isoguvacine, Isonipecotic acid, Muscimol, Picamilon, Progabide, Quisqualamine, Thiomuscimol, Avermectins, Barbiturates, Benzodiazepines, Bromides, Carbamates, Chloralose, Chlormezanone, Clomethiazole, Dihydroergolines, Etazepine, Etifoxine, Imidazoles, Kavalactones, Loreclezole, Neuroactive steroids, Sulfonylalkanes, Nonbenzodiazepines, Petrichloral, Piperidinediones, Propanidid, Pyrazolopyridines, Quinazolinones, Skullcap, Stiripentol, Valerian, Volatiles
  • GABAB receptor agonists ประกอบด้วยสาร/ตัวยาหลายชนิดเช่น 1,4-Butanediol, Baclofen, Gamma-Butyrolactone, Gamma-Hydroxybutyric acid, Gamma-Hydroxyvaleric acid, Gamma-Valerolactone, Lesogaberan, Phenibut, Picamilon, Progabide, Tolgabide
  • GABAA-p receptor agonists ประกอบด้วยสาร/ตัวยาหลายชนิดเช่น N4-Chloroacetylcytosine arabinoside, Picamilon, Progabide, Tolgabide, Neuroactive steroids

วงการแพทย์ได้ใช้ประโยชน์จากกลุ่มยากาบา อะโกนิสต์ในการบำบัดอาการป่วยของประชาชนได้เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะยากลุ่มเบนโซไดอะซิปีน (Benzodiazepine) โดยยาแผนปัจจุบันของยากลุ่มกาบา อะโกนิสต์นี้จะมีทั้งยาฉีด ยาชนิดรับประทาน ฯลฯ การใช้ยากลุ่มนี้จะมีความจำเพาะเจาะจงกับผู้ป่วยแต่ละคนแตกต่างกันออกไปตามแต่อาการและโรค การใช้ยากลุ่มนี้จึงต้องเป็นไปตามคำสั่งแพทย์เท่านั้น ห้ามมิให้ผู้ป่วยใช้และปรับขนาดการใช้ยาด้วยตนเอง

กาบา รีเซปเตอร์ อะโกนิสต์มีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

กาบารีเซปเตอร์อะโกนิสต์

ยากลุ่มกาบา รีเซปเตอร์ อะโกนิสต์มีสรรพคุณดังนี้

กาบา รีเซปเตอร์ อะโกนิสต์มีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาในกลุ่มกาบา รีเซปเตอร์ อะโกนิสต์คือ ตัวยาจะเข้าจับกับกาบารีเซปเตอร์ซึ่งมีอยู่ในเซลล์ประสาทของสมอง จากนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและออกฤทธิ์กระตุ้นสั่งการให้สมองทำงานตามธรรมชาติของยาแต่ละตัว

กาบา รีเซปเตอร์ อะโกนิสต์มีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยากลุ่มกาบา รีเซปเตอร์ อะโกนิสต์มีรูปแบบการจัดจำหน่ายเป็นยาฉีด ยาเหน็บทวาร ยาชนิดรับประทานทั้งในรูปแบบยาเม็ดและยาแคปซูล

กาบา รีเซปเตอร์ อะโกนิสต์มีขนาดรับประทาน/การบริหารยาอย่างไร?

ขนาดรับประทานหรือการบริหารยา/ใช้ยาของยากลุ่มกาบา รีเซปเตอร์ อะโกนิสต์ ขึ้นกับการพิจารณาของแพทย์โดยต้องอาศัยข้อมูลของตัวผู้ป่วยรวมกับเลือกใช้ยาให้ตรงตามอาการโรคและมีความปลอดภัยต่อผู้ป่วยมากที่สุด

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยากลุ่มกาบา รีเซปเตอร์ อะโกนิสต์ ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยา/ใช้ยากลุ่มกาบา รีเซปเตอร์ อะโกนิสต์สามารถรับประทาน/ใช้ยาเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยา/ใช้ยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณ ยาเป็น 2 เท่า

กาบา รีเซปเตอร์ อะโกนิสต์มีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาในกลุ่มกาบา รีเซปเตอร์ อะโกนิสต์สามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ดังนี้เช่น มีภาวะการเต้นของหัวใจเร็วขึ้น หายใจไม่ออก/หายใจลำบาก ง่วงนอน วิงเวียน ปวดศีรษะ ผื่นคัน ไม่สบายในช่องท้อง สับสน ซึมเศร้า อ่อนเพลีย ภาวะสูญเสียความทรงจำ ฝันร้าย เจ็บหน้าอก ตาเหลือง ตัวเหลือง ตัวบวม ความดันโลหิตต่ำ

มีข้อควรระวังการใช้กาบา รีเซปเตอร์ อะโกนิสต์อย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยากลุ่มกาบา รีเซปเตอร์ อะโกนิสต์ดังนี้เช่น

***อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยากลุ่มกาบา รีเซปเตอร์ อะโกนิสต์ด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่น กัน

กาบา รีเซปเตอร์ อะโกนิสต์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยากลุ่มกาบา รีเซปเตอร์ อะโกนิสต์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นดังนี้เช่น

ควรเก็บรักษากาบา รีเซปเตอร์ อะโกนิสต์อย่างไร?

สามารถเก็บยากลุ่มกาบา รีเซปเตอร์ อะโกนิสต์ในอุณหภูมิห้องที่เย็น ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์

กาบา รีเซปเตอร์ อะโกนิสต์มีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยากลุ่มกาบา รีเซปเตอร์ อะโกนิสต์ที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัท ผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Ama (เอมา) Atlantic Lab
Amytal (อะไมทอล) Eli Lilly
Phenobarbitone GPO (ฟีโนบาร์บิโทน จีพีโอ) GPO
Phenobarbital Chew Brothers (ฟีโนบาร์บิทอล ชิว บาร์เทอร์) Chew Brothers
Phenobarbital Atlantic (ฟีโนบาร์บิทอล แอทแลนติค) Atlantic Lab
Neuramizone (นิวราไมโซน) Sriprasit Pharma
Elixir Phenobarb (อิลิคเซอร์ ฟีโนบาบ) Suphong Bhaesaj
Belladonna Alkaloids w/ Phenobarbital (เบลลาดอนนา อัลคาลอยด์ ดับเบิ้ลยู/ ฟีโนบาร์บิทอล) Samakeephaesaj
Anesthal (แอเนสทอล) Jagsonpal
Thiopen (ทิโอเพน) Unique
Dormicum (ดอร์มิคุม) Roche
Midazol (มิดาโซล) Hameln
Diazepam General Drugs House (ไดอะซิแพม เจนเนอรัล ดรักซ์ เฮาส์) General Drugs House
Diazepam GPO (ไดอะซิแพม จีพีโอ) GPO
Sipam (ซิแพม) Siam Bheasach
Anta (แอนตา) Central Poly Trading
Lonza (ลอนซา) Medicine Products
Lora (ลอรา) Atlantic Lab
Ambien (แอมเบียน) Sanofi-aventis US
Stilnox (สติลนอก) Sanofi-aventis

บรรณานุกรม

1 http://en.wikipedia.org/wiki/GABA_receptor_agonist [2015,Feb28]
2 http://en.wikipedia.org/wiki/GABAA_receptor [2015,Feb28]
3 http://en.wikipedia.org/wiki/GABAB_receptor [2015,Feb28]
4 http://www.drugs.com/article/benzodiazepines.html#list-us [2015,Feb28]
5 http://www.medicinenet.com/benzodiazepines-oral/article.htm#SideEffects [2015,Feb28]
6 http://www.medicinenet.com/benzodiazepines-oral/article.htm#SideEffects [2015,Feb28]
7 http://www.rxlist.com/benzodiazepines-page2/drugs-condition.htm [2015,Feb28]สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน AutoRanger
Frame Bottom