logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ไอรุนแรง

อาการ : ไอรุนแรง

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

มิว-โอปิออยด์ รีเซพเตอร์ อะโกนิสต์ (Mu-Opioid receptor agonist)

ยามิว-โอปิออยด์ รีเซพเตอร์ อะโกนิสต์(Mu-Opioid receptor agonist/ ย่อว่า MOR agonist อีกชื่อคือ Mu-Opioid agonist) เป็นกลุ่มยาที่มีฤทธิ์ระงับอาการปวดของร่างกาย