logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ไอ

อาการ : ไอ

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

ไข้หวัดนก (Avian influenza)

ปัจจุบันมีวัคซีนป้องกันไข้หวัดนกเป็นวัคซีนที่ฉีดให้สัตว์ปีก ป้องกันการติดเชื้อระหว่างสัตว์ปีก แต่ยังไม่มีประสิทธิภาพพอ

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

โรคหวัด (Common cold)

โรคหวัดเป็นโรคติดต่อทางเดินหายใจ จากเชื้อหวัดในอากาศ จากการไอ จาม น้ำมูก น้ำ ลาย หรือการสัมผัสเชื้อโรคจากสิ่งต่างๆที่จับต้องได้ เช่น การเล่นกับคนเป็นหวัด

โดย แพทย์หญิง สลิล ศิริอุดมภาส

ไอกรน (Pertussis)

การไอที่รุนแรงและต่อเนื่อง ทำให้เด็กทารกหายใจได้ไม่เต็มที่ ร่างกายจะขาดออกซิ เจน ส่งผลต่อระบบประสาท ทำให้เกิดอาการชัก มีจุดเลือดออกในสมอง เกิดภาวะหยุดหายใจ

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

อะเซทิลซิสเทอีน (Acetylcysteine)

ยาอะเซทิลซิสเทอีนมีสรรพคุณใช้ละลายเสมหะ จึงช่วยบรรเทาอาการไอชนิดที่มีเสมหะ ไม่เหมาะกับอาการไอแห้ง นอกจากนี้ยังใช้เป็นยารักษาผู้ป่วยที่รับประทานยาพาราเซตตามอล

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

คาร์โบซิสเทอีน (Carbocysteine)

ยาคาร์โบซิสเทอีนช่วยละลายเสมหะ บรรเทาอาการไอจากการมีเสมหะมาก บรรเทาอาการหลอดลมอักเสบเรื้อรัง รับประทานเพื่อลดสารคัดหลั่งในช่องทางเดินหายใจก่อนการผ่าตัด