logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ไวรัสตับอักเสบซึ

อาการ : ไวรัสตับอักเสบซึ

โดย ภก.ศิวัสว์ ผุลลาภิวัฒน์

โซฟอสบูเวียร์ (Sofosbuvir)

ยาโซฟอสบูเวียร์มีข้อบ่งใช้/สรรพคุณในการรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี (Hepatitis C virus) ในผู้ป่วยอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป