logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ไวรัสตับอักเสบ

อาการ : ไวรัสตับอักเสบ

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ยาต้านไวรัสรีเวอร์สทรานคริปเทสอินฮิบิเตอร์ หรือยาอาร์ทีไอ (Reverse-transcriptase inhibitors: RTIs)

ยาต้านไวรัสอาร์ทีไอมีสรรพคุณดังนี้ บรรเทาอาการป่วยของการติดเชื้อเอชไอวี/โรคเอดส์,ใช้ป้องกันหลังการสัมผัสเลือดของผู้ป่วยโรคเอดส์

โดย ภก.วิชญ์ภัทร ธรานนท์

อินเตอร์เฟอรอน (Interferon)

ยาอินเตอร์เฟอรอนมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้สำหรับการรักษาโรคไวรัสตับอักเสบ - บีเรื้อรัง (ทั้งชนิด HBeAg - positive และ HBeAg - negative)

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

อินเตอร์เฟอรอน แอลฟา-ทูเอ (Interferon alpha-2a)

ยาอินเตอร์เฟอรอน แอลฟา-ทูเอ(Interferon alpha-2a หรือ Interferon alpha-2a recombinant) เป็นสารโปรตีนซึ่งมีต้นกำเนิดจากเม็ดเลือดขาว