logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ไม่สบาย

อาการ : ไม่สบาย

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

ประเภทอาหารทางการแพทย์ (Type of diet in hospital)

ประเภทอาหารทางการแพทย์ (Type of diet in hospital): ในโรคที่ต้องมีการแนะนำอา หาร แพทย์ พยาบาล มักแนะนำอาหารเป็นประเภทอาหารต่างๆ เช่น อาหารอ่อน อาหารย่อยง่าย