logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ไม่ยอมนอน

อาการ : ไม่ยอมนอน

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

คลอรอลไฮเดรต (Chloral hydrate)

คลอรอลไฮเดรตมีสรรพคุณดังนี้ ใช้เป็นยาสงบประสาท/ยาคลายเครียดและยานอนหลับสำหรับผู้ใหญ่ เด็ก และผู้สูงอายุ, ใช้สงบประสาทในผู้ป่วยก่อนเข้ารับการผ่าตัด