logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ไม่มีสมาธิ

อาการ : ไม่มีสมาธิ

โดย นพ.ทรงภูมิ เบญญากร

โรคสมาธิสั้น (Attention Deficit Hyperactivity disorder: ADHD)

โรค หรือ อาการ สมาธิสั้น (Attention Deficit Hyperactivity Disorder : ADHD) เป็นโรคทางสมองชนิดหนึ่งที่พบได้ตั้งแต่ในเด็กอายุ 4-5 ปีขึ้นไป และพบได้มากถึง 5%

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

แอมเฟตามีน (Amphetamine)

ยาแอมเฟตามีนมีสรรพคุณดังนี้ รักษาโรคสมาธิสั้น, รักษาโรคลมหลับ มีการนำยาแอมเฟตามีนมาใช้ผิดวัตถุประสงค์เช่น ใช้กระตุ้นสมองให้ตื่นตัวและเพิ่มระยะเวลาทำงานนานขึ้น