logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ไทรอยด์อักเสบ

อาการ : ไทรอยด์อักเสบ

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

ต่อมไทรอยด์อักเสบฮาสชิโมโต (Hashimoto thyroiditis) หรือ โรคฮาสชิโมโต (Hashimoto’s disease)

ต่อมไทรอยด์อักเสบฮาสชิโมโต(Hashimoto thyroiditis ย่อว่า HT) คือ โรคต่อมไทรอยด์อักเสบชนิดเรื้อรัง ที่เกิดจากร่างกายมีภูมิคุ้มกันต้านทานโรค