logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ได้รับพิษจากยาเฮพาริน

อาการ : ได้รับพิษจากยาเฮพาริน

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

โปรตามีน ซัลเฟต (Protamine sulfate)

ยาโปรตามีนซัลเฟต(Protamine sulfate หรือบางท่านสะกดว่า Protamine sulphate) หรือบางท่านเรียกสั้นๆว่า Protamine เป็นยาที่มีฤทธิ์ต่อต้านการทำงานของยาเฮพาริน