logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ไข้สูงมากเฉียบพลัน

อาการ : ไข้สูงมากเฉียบพลัน

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

กลุ่มอาการทอกสิกช็อก (Toxic shock syndrome)

กลุ่มอาการทอกสิกช็อก(Toxic shock syndrome ย่อว่า TSS) เป็นกลุ่มอาการจากร่างกายติดเชื้อแบคทีเรียชนิดรุนแรงเฉียบพลัน กลุ่มนี้มีความรุนแรงโรคสูงที่เป็นสาเหตุ