logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / โรคหืดเรื้อรัง

อาการ : โรคหืดเรื้อรัง

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

มอนเทลูคาสท์ (Montelukast)

ยามอนเทลูคาสท์มีสรรพคุณดังนี้ รักษาอาการภูมิแพ้ของระบบทางเดินหายใจ, รักษาอาการโรคหืด, ป้องกันอาการหดเกร็งของหลอดลมที่ส่งผลให้เกิดอาการโรคหืด

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ซาลเมเทอรอล (Salmeterol)

ยาซาลเมเทอรอลมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เช่น รักษาอาการโรคหืด (Asthma), รักษาอา การโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (Chronic obstructive pulmonary disease)