logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / โรคหืด

อาการ : โรคหืด

โดย พรลภัส บุญสอน

ยารักษาโรคหืด (Asthma Medications)

ยารักษาโรคหืด หรือยาโรคหืด(Asthma medications หรือ Asthma drugs) หมายถึง ยาที่ใช้ ควบคุมอาการ บรรเทาอาการ ลดความถี่ และลดความรุนแรงของการกำเริบ

โดย ภก.วิชญ์ภัทร ธรานนท์

โอมาลิซูแมบ (Omalizumab)

ยาโอมาลิซูแมบ (Omalizumab)เป็นยาในกลุ่มโมโนโคลนอล แอนติบอดี (Monoclonal antibody) ซึ่งเป็นแอนตีบอดี้/สารภูมิต้านทาน (Antibody) ชนิดจำเพาะกับมนุษย์