logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / โรคสมาธิสั้น

อาการ : โรคสมาธิสั้น

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

อะโทม็อกซีทีน (Atomoxetine)

ยาอะโทม็อกซีทีนมีสรรพคุณรักษาอาการสมาธิสั้นทั้งในเด็กที่อายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปรวมถึงวัยรุ่นและในผู้ใหญ่