logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / โรคที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนต่างๆ

อาการ : โรคที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนต่างๆ

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

คอร์ติโคโทรปิน (Corticotropin)

ยาคอร์ติโคโทรปิน (Corticotropin) หรือในชื่ออื่น คือ Adrenocorticotropin หรือ Adrenocorticotropic Hormone ย่อว่า ACTH เป็นฮอร์โมนที่ร่างกายผลิตจากต่อมใต้สมอง