logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / โรคตา

อาการ : โรคตา

โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม

ยาหยอดตา (Eye drops)

ยาหยอดตาเป็นยาที่ใช้ภายนอก มีข้อดีคือมีผลต่อเนื้อเยื่อเฉพาะบริเวณที่ให้ยา/สัมผัสยาเท่านั้น และมีการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้น้อย

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ฟลูออเรสซีน (Fluorescein)

ยา หรือ สาร หรือ สี ฟลูออเรสซีน(Fluorescein หรือ Fluorescein sodium หรือ Fluorescein Na)เป็นสารประกอบอินทรีย์ประเภทสีย้อมที่สะท้อนแสงได้หากกระตุ้นฟลูออเรสซีน

โดย พรลภัส บุญสอน

ยาขยายรูม่านตา (Dilating eye drops)

ยาขยายรูม่านตา (Dilating eye drops หรือ Mydriatics) หมายถึง ยาที่ออกฤทธิ์คลายการหดตัวของกล้ามเนื้อตา หรือยับยั้งการทำงานของกล้ามเนื้อหดรูม่านตา