logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / โรคจิตเภท

อาการ : โรคจิตเภท

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

โอแลนซาปีน (Olanzapine)

ยาโอแลนซาปีนมีสรรพคุณรักษาอาการทางโรคจิตเภท, รักษาอาการโรคไบโพลาร์, บำบัดอาการซึมเศร้าที่เกิดร่วมกับโรคไบโพลาร์ โดยใช้ร่วมกับยาอื่นอย่างเช่น Fluoxetine

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ไทโอริดาซีน (Thioridazine)

ยาไทโอริดาซีนมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช่รักษาและบำบัดอาการทางจิตเภท (Schizophre nia) ผู้ป่วยกลุ่มผู้สูงอายุจะมีความเสี่ยงของการเกิดอาการข้างเคียงมากกว่ากลุ่มอื่น

โดย ภก.วิชญ์ภัทร ธรานนท์

โบลแนนเซอรีน (Blonanserin)

ยาโบลแนนเซอรีน(Blonanserin) เป็นยากลุ่มต้านโรคจิตรุ่นใหม่ (Atypical antipsychotic agent) โดยมีข้อบ่งใช้สำหรับการรักษาโรคจิตเภทในประเทศญี่ปุ่นและในประเทศเกาหลี