logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / โรคคุชชิง

อาการ : โรคคุชชิง

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

เมไทราโพน (Metyrapone)

ยาเมไทราโพน(Metyrapone) เป็นยาที่แพทย์ใช้สำหรับวินิจฉัยสภาพของต่อมหมวกไตทำงานไม่เพียงพอหรือผลิตฮอร์โมนคอร์ติซอล(Cortisol)ได้น้อยเกินไป