logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / โรคของต่อมหมวกไต

อาการ : โรคของต่อมหมวกไต

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ฟลูโดรคอร์ติโซน (Fludrocortisone)

ยาฟลูโดรคอร์ติโซนมีสรรพคุณดังนี้เช่น รักษาอาการป่วยจากโรค Addison’s disease, รักษาภาวะเกลือโซเดียมในร่างกายต่ำเนื่องจากต่อมหมวกไตทำงานบกพร่อง