logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / โพแทสเซียมในอาหาร

อาการ : โพแทสเซียมในอาหาร

โดย จุฑาพร พานิช

โพแทสเซียมในอาหาร (Dietary potassium)

โพแทสเซียม (Potassium) เป็นแร่ธาตุหลัก (Macro minerals) ที่ร่างกายต้องการมากกว่า 100 มิลลิกรัม (Milligram)ต่อวัน เพื่อให้ร่างกายเจริญเติบโตตามปกติ