logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / แพทย์ช่วยให้เสียชีวิต

อาการ : แพทย์ช่วยให้เสียชีวิต

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

ปรานีฆาต (Mercy killing)

ปรานีฆาต หรือ ความตายสบาย หรือ การุณยฆาต (Mercy killing หรือ Euthanasia)หมายถึง การช่วยให้ผู้อื่นเสียชีวิตเพื่อช่วยให้ผู้นั้นพ้นจากความทรมานที่มีอยู่