logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / แผลไหม้

อาการ : แผลไหม้

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ยารักษาแผลไหม้ (Drugs in burns)

ยารักษาแผลไหม้มีรูปแบบของการจัดจำหน่ายหลากหลายชนิด อาทิเช่น ยาต้านการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย (ยาปฏิชีวนะ) ในรูปแบบของยาครีมและยาขี้ผึ้ง

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

สารละลายซิลเวอร์ไนเตรท (Silver nitrate solution)

สารซิลเวอร์ไนเตรท(Silver nitrate)เป็นสารประกอบประเภทอนินทรีย์ มีสูตรเคมีคือ “AgNO3” เมื่อนำมาละลายน้ำจะได้ “สารละลายซิลเวอร์ไนเตรท(Silver nitrate solution)”