logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / แผลในทางเดินอาหาร

อาการ : แผลในทางเดินอาหาร

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

คาร์เบนอกโซโลน (Carbenoxolone)

ยาคาร์เบนอกโซโลนมีสรรพคุณดังนี้ รักษาภาวะกรดไหลย้อน (GERD), รักษาแผลในปาก (Mouth ulceration) เช่น แผลร้อนใน หากพบการติดเชื้อของแผลในปาก