logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / แผลช่องปาก

อาการ : แผลช่องปาก

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

โคลีนซาลิไซเลต (Choline salicylate)

ยาโคลีนซาลิไซเลต(Choline salicylate) เป็นเกลือของกรดซาลิไซลิก(Salicylic acid) ซึ่งมีฤทธิ์บรรเทาอาการปวด/ยาแก้ปวดตั้งแต่ความรุนแรงระดับต่ำไปจนกระทั่งระดับกลางๆ