logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / แคลเซียมในเลือดสูง

อาการ : แคลเซียมในเลือดสูง

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ซินาแคลเซท (Cinacalcet)

ยาซินาแคลเซท(Cinacalcet หรือ Cinacalcet hydrochloride หรือ Cinacalcet HCl) เป็นยาในกลุ่มแคลซิมิเมติก(Calcimimetics) ทางคลินิกนำมาใช้บำบัดรักษาอาการโรคดังต่อไป