logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / แขนขาลำตัวยาวผอมบาง

อาการ : แขนขาลำตัวยาวผอมบาง

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

กลุ่มอาการมาร์แฟน (Marfan syndrome)

กลุ่มอาการมาร์แฟน หรือทับศัพท์ว่า มาร์แฟนซินโดรม(Marfan syndrome หรือ Marfan’s syndrome บางท่านย่อว่า MFS) เป็นกลุ่มอาการ/โรคที่เกิดจากร่างกายมีความผิดปกติ