logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / แก้ปวด

อาการ : แก้ปวด

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ยาทรามาดอล (Tramadol)

ห้ามใช้ยานี้กับผู้ป่วยด้วยพิษสุราเรื้อรัง, ห้ามใช้ยานี้กับผู้ที่อยู่ในภาวะสลบ, ห้ามใช้ยานี้กับผู้ที่มีประวัติแพ้ยาแก้ปวดกลุ่มยาเสพติด