logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / เหนื่อย

อาการ : เหนื่อย

โดย แพทย์หญิง สลิล ศิริอุดมภาส

โรคถุงลมโป่งพอง (Emphysema)

โรคถุงลมโป่งพอง (Emphysema) ถือเป็นส่วนหนึ่งของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ซึ่งโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังประกอบไปด้วยโรคหลอดลมอักเสบและถุงลมโป่งพอง

โดย แพทย์หญิง สลิล ศิริอุดมภาส

ภาวะหัวใจล้มเหลว ภาวะหัวใจวาย (Heart failure)

ผู้ป่วยควรชั่งน้ำหนักทุกวันเพื่อดูว่าปริมาณน้ำในร่างกายมากเกินไปหรือไม่ เวลาที่ชั่งน้ำหนักควรเป็นตอนเช้าหลังจากถ่ายปัสสาวะแล้วและก่อนรับประทานอาหารเช้า

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ควินิดีน (Quinidine)

ยาควินิดีนมีสรรพคุณ ดังนี้ รักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ รวมทั้งชนิด Conversion of atrial fibrillation, รักษาโรคมาลาเรีย (ไข้จับสั่น)

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

ภาวะน้ำเป็นพิษ (Water intoxication)

ภาวะน้ำเป็นพิษ(Water intoxication) คือภาวะที่ร่างกายสะสมน้ำไว้มากเกินไป จนส่งผลให้มีโซเดียมในเลือดต่ำ ทั่วไปมักเป็นภาวะที่ก่ออาการผิดปกติเฉียบพลัน