logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / เลือดเป็นกรดจากคลอไรด์

อาการ : เลือดเป็นกรดจากคลอไรด์

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

เลือดเป็นกรดคลอไรด์ (Hyperchloremic acidosis)

เลือดเป็นกรดจากคลอไรด์/ภาวะเลือดเป็นกรดคลอไรด์(Hyperchloremic acidosis หรือ Hyperchloremic metabolic acidosis) คือ ภาวะที่ร่างกายมีคลอไรด์(Chloride)