logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / เลือดออกมาก

อาการ : เลือดออกมาก

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

กรดทราเนซามิค (Tranexamic acid) หรือ ทรานซามิน (Transamin)

กรดทราเนซามิคมีสรรพคุณรักษาอาการเลือดออกในระยะเวลาสั้นๆดังนี้เช่น รักษาอาการเลือดออกผิดปกติเช่น ในผู้ป่วยโรคมะเร็ง, รักษาเลือดออกในปอดของผู้ป่วยวัณโรค