logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / เลือด

อาการ : เลือด

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

ระบบโลหิตวิทยา ระบบโรคเลือด (Hematology)

ระบบโลหิตวิทยา หรือระบบโรคเลือด (Hematology) คือระบบที่ประกอบไปด้วยโรคหรือ ภาวะที่เกิดกับเนื้อเยื่อดังต่อไปนี้คือ ไขกระดูก

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

ซีด (Paleness)

ซีด (Paleness) เป็นได้ทั้งอาการและภาวะ คือการที่สีของผิวหนังและเยื่อเมือกทั่วร่าง กายอ่อนซีดลง มักร่วมกับสีซีดลงของริมฝีปาก นิ้ว ฝ่ามือ ฝ่าเท้า และเยื่อตา

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

ของเหลว/น้ำ (Body fluid) เลือด (Blood) น้ำเลือด (Plasma) น้ำเหลือง (Serum, Lymph) หนอง (Pus)

ของเหลว/น้ำ (ในร่างกาย) หรือ Body fluid คือ ของเหลวทุกชนิดที่มีอยู่ในร่างกาย ซึ่งรวมทั้งสิ่ง/สารคัดหลั่ง (Secretion) สิ่งขับถ่าย (Excretion) เช่น ปัสสาวะ

โดย ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง อรุณี เจตศรีสุภาพ

ฮีโมฟิเลีย (Hemophilia)

ฮีโมฟิเลีย (Hemophilia) เป็นโรคเลือดออกผิดปกติที่พบได้ไม่ถึงกับบ่อยนักแต่ก็พบได้เรื่อยๆ เป็นโรคที่ก่อปัญหาสำคัญทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ สังคม

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

ตกเลือด การตกเลือด เลือดออกมาก (Haemorrhage)

โดยทั่วไปในคนปกติ เมื่อเสียเลือดน้อยกว่า 10-15% ของปริมาณเลือดในร่างกาย (Blood volume) จะไม่ก่ออาการผิดปกติ อาจเพียงอ่อนเพลียเล็กน้อย ซึ่งในการบริจาคเลือดในแต่ละครั้ง