logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / เมาสุราตลอดเวลา

อาการ : เมาสุราตลอดเวลา

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

โรคร่างกายกลั่นสุราได้เอง (Auto-brewery syndrome)

โรค/กลุ่มอาการร่างกายกลั่นสุราได้เอง(Auto-brewery syndrome)คือ โรคที่ร่างกายหมักและกลั่นสุรา/แอลกอฮอล์ชนิดเอธธานอล(Ethanol หรือ เอธธิลแอลกอฮอล์/Ethyl alcohol)ได้เอง