logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / เป็นโรคไข้จับสั่น

อาการ : เป็นโรคไข้จับสั่น

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

อาร์เทซูเนท (Artesunate)

ยาอาร์เทซูเนทมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้บำบัดรักษาการติดเชื้อมาลาเรียที่สาเหตุเชื้อมาลา เรียชนิด Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax และ Plasmodium malariae