logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / เป็นหวัดคัดจมูก

อาการ : เป็นหวัดคัดจมูก

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ฟีนิลโพรพาโนลามีน (Phenylpropanolamine)

ยาฟีนิลโพรพาโนลามีนมีสรรพคุณใช้บรรเทารักษาอาการหวัดคัดจมูก ไม่ควรใช้ยานี้เกิน 3 - 5 วัน และควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาติดต่อกันเกิน 3 เดือน