logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / เป็นตะคริว

อาการ : เป็นตะคริว

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

โพแทสเซียม คลอไรด์ (Potassium chloride)

ยาโพแทสเซียม คลอไรด์มีสรรพคุณดังนี้ รักษาผู้ป่วยที่มีภาวะเกลือแร่โพแทสเซียมในกระแสเลือด/ในร่างกายต่ำ, ป้องกันภาวะเกลือแร่โพแทสเซียมในเลือดต่ำ