logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / เบาหวานในผู้ใหญ่

อาการ : เบาหวานในผู้ใหญ่

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

แอลฟา-กลูโคซิเดส อินฮิบิเตอร์ (Alpha-glucosidase inhibitor)

ยาแอลฟา-กลูโคซิเดส อินฮิบิเตอร์มีสรรพคุณรักษาโรคเบาหวานประเภทที่ 2 ห้ามใช้ยานี้กับผู้ป่วยโรคลำไส้เรื้อรัง, ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่เพิ่งได้รับการฉีดยาอินซูลิน