logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / เด็กไม่โต

อาการ : เด็กไม่โต

โดย ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง อรุณี เจตศรีสุภาพ

ปัญหาโภชนาการในเด็ก:การขาดโปรตีนและกำลังงานสารอาหาร (Protein energy malnutrition)

เด็กที่พบภาวะขาดโปรตีนและกำลังงานสารอาหารมากที่สุด คือ เด็กวัยก่อนเรียน