logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / เด็กพูดช้า

อาการ : เด็กพูดช้า

โดย แพทย์หญิง จอมสุรางค์ โพธิสัตย์

เด็กพัฒนาการภาษาล่าช้า หรือ ภาวะพูดช้า (Child’s Delayed language or speech development)

การเลี้ยงดูลูกให้มีโอกาสได้เรียนรู้และพัฒนาตามวัยจะช่วยส่งเสริมให้ลูกมีพัฒนาการปกติ แต่อย่างไรก็ตามควรสังเกตพัฒนาการอย่างใกล้ชิด เมื่อพบว่าลูกมีพัฒนาการที่ล่าช้า ควรพบแพทย์เพื่อประเมินปัญหา