logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / เด็กท้องอืด

อาการ : เด็กท้องอืด

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

มหาหิงคุ์ (Asafoetida tincture)

ยามหาหิงคุ์(Asafoetida tincture)เป็นสารที่มีลักษณะเหมือนยางไม้ ที่สกัดได้จากเหง้าของพืชตระกูล Ferula(ไม้สมุนไพร ประจำถิ่นแถบเอเซียกลาง ดอกมีสีเหลือง)