logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / เชื้อราช่องคลอด

อาการ : เชื้อราช่องคลอด

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ซัลฟานิลาไมด์ (Sulfanilamide/Sulphanilamide)

ยาซัลฟานิลาไมด์(Sulfanilamide หรือ Sulphanilamide) เป็นอินทรีย์สาร(Organic compound)ที่มีสารเคมีหมู่ NH2 เป็นองค์ประกอบ และอยู่ในอนุพันธ์ของยาซัลโฟนาไมด์