logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / เจ็บหน้าอกรุนแรง

อาการ : เจ็บหน้าอกรุนแรง

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

เอมิลไนไตรท์ (Amyl nitrite)

ยาเอมิลไนไตรท์มีสรรพคุณเพื่อบรรเทาอาการเจ็บหน้าอกจากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ยานี้จะใช้ต่อเมื่อเริ่มมีอาการของกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเท่านั้นห้ามใช้ยาใกล้สถานที่ที่มีเปลวไฟหรือสถานที่ที่มีประกายไฟ