logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / เจ็บหน้าอกมาก

อาการ : เจ็บหน้าอกมาก

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

พราซูเกรล (Prasugrel)

ยาพราซูเกรล(Prasugrel) เป็นยาที่ออกฤทธิ์ยับยั้งการรวมตัวของเกล็ดเลือดให้เป็นลิ่มเลือด /ยาต้านเกล็ดเลือด ทางคลินิกนำมาใช้ป้องกันการเกิดหลอดเลือดอุดตัน