logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / เขียวคล้ำ

อาการ : เขียวคล้ำ

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

เขียวคล้ำ (Cyanosis)

เขียวคล้ำ (Cyanosis) คืออาการที่เนื้อเยื่อต่างๆขาดออกซิเจนจึงส่งผลให้สีของเนื้อเยื่อคล้ำลง เมื่อเกิดกับเนื้อเยื่อใกล้ผิวหนังหรือเนื้อเยื่อบุช่องปาก

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

ปอดบวมน้ำ (Pulmonary edema)

ปอดบวมน้ำ เป็นภาวะรุนแรง ถ้ารักษาแก้ไขไม่ได้ทันท่วงที ผู้ป่วยจะเสียชีวิตได้จากภาวะหายใจล้มเหลว