logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / เกิดลิ่มเลือดในหลอดเลือด

อาการ : เกิดลิ่มเลือดในหลอดเลือด

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

เรวิพาริน (Reviparin)

ยาเรวิพาริน (Reviparin หรือ Reviparin Sodium หรือ Reviparin Na) เป็นยาต้านการแข็งตัวของเลือดประเภทเฮพารินโมเลกุลเล็ก(Low molecular weight heparin ย่อว่า LMWH)