logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ฮอร์โมนเพศหญิง

อาการ : ฮอร์โมนเพศหญิง

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

นอร์เจสทิเมท (Norgestimate)

ยานอร์เจสทิเมท(Norgestimate) เป็นอนุพันธ์หนึ่งของโปรเจสเทอโรน(Progesterone) จัดเป็นฮอร์โมนเพศหญิงที่มีความสำคัญต่อการควบคุมการตกไข่และการมีรอบเดือน/ประจำเดือน