logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / อื่นๆหลากหลายในระบบประสาทอัตโนมัติ

อาการ : อื่นๆหลากหลายในระบบประสาทอัตโนมัติ

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

พาราซิมพาโทมิเมติก (Parasympathomimetic drugs) หรือ คอลิเนจิก (Cholinergic drugs)

ยากลุ่มพาราซิมพาโทมิเมติกมีสรรพคุณดังนี้เช่น ใช้รักษาโรคต้อหิน, รักษาอาการปัสสาวะขัด, รักษาอาการซึมเศร้า, รักษาอาการวิตกกังวล