logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / อาหารในทารกแรกเกิดถึง2ปี

อาการ : อาหารในทารกแรกเกิดถึง2ปี

โดย จุฑาพร พานิช

อาหารและโภชนาการสำหรับทารกแรกเกิด ถึงอายุ 2 ปี (Nutrition for newborn and children under age of 2)

เมื่อกล่าวถึงอาหารและโภชนาการสำหรับทารกแรกเกิด ถึงอายุ 2 ปี คุณแม่หลายๆท่านอาจเกิดคำถามว่าในช่วง 0-6 เดือน ให้นมแม่อย่างเดียวจะเพียงพอต่อความต้องการของทารก